วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

นวัตกรรม/รายงาน5บท/เอกสารอ่านประกอบ/ชุดกิจกรรม

ครูปฐมวัยท่านใดต้องการ ขอมาได้ทาง e-mail นะเจ้าคะ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นวัตกรรม
การวาดเส้น


นำวัสดุเหลือใช้หลายอย่างมีรูปทรงง่ายๆ เช่น กระป๋อง กล่อง ฝาภาชนะต่างๆหรือแม้แต่มือของตนเอง มาใช้เป็นแบบในการสร้างเส้น รูปทรงเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ได้ดี เด็กบางคนชอบที่จะสร้างสรรค์โดยการใช้แบบ เช่น วาดวงกลมรอบฝากระป๋อง ใช้เป็นแบบของตัวหนอน ล้อรถ เป็นต้น

สีเทียนกับสีผสมน้ำ
วาดภาพด้วยสีเทียน แล้วใช้หมึกจีน สีน้ำ สีโปสเตอร์ระบายทับภาพลายเส้นที่วาดด้วยสีเทียน สีจะไม่ซึมลงบนสีเทียน แต่จะซึมลงบนกระดาษส่วนอื่นๆ ทำให้ภาพสีเทียนเด่นชัดขึ้น


วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เผยแพร่ผลงาน


เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ที่พร้อมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ สามารถที่จะมีความคิดคำนึงหลายแง่หลายมุมต่อสิ่งเหล่านั้น สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยบูรณาการความคิดเก่าและใหม่เข้าด้วยกันและแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่มได้ เช่น การที่เด็กซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์มองดูต้นไม้ ต้นไม้มิได้มีความหมายต่อเขาแต่เพียงรูปทรงที่มองเห็นได้ แต่ต้นไม้เบื้องหน้าอาจจะคือต้นไม้ที่สนุกสนานสำหรับปีนป่าย ต้นไม้ที่เจริญเติบโตอย่างน่าแปลกใจ ต้นไม้ที่มีสีสันอันสวยงาม เป็นต้น การแสดงออกทางศิลปะที่เกี่ยวกับต้นไม้ของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ จึงแสดงออกได้อย่างหลากหลาย ไม่มีขอบเขตจำกัด การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อเด็กทุก ๆคน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม พร้อมทั้งศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
ชุดทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test (dependent Samples)
ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.80/91.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. มีค่าดัชนีประสิทธิผลที่ 0.84 แสดงว่าแบบฝึกปฏิบัติช่วยทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 84
3. เด็กอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์หลังใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01